Vložné na konferenciu je možné zaplatiť prevodom na účet.

Názov účtu: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Account name: Slovak Chemical Society of SAS

Adresa:
Radlinského 9
812 15 Bratislava
Slovak republic
IČO : (Company Registration Number)  178900
DIČ : (only for state of EU)  2020801563
VAT :  Nie je platca DPH/Is not the payer
Bank:  Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:  SK22 0200 0000 0017 0063 9053
SWIFT/BIC:  SUBASKBX
Variabilný symbol/variable symbol:  ALMA2019
Poznámka / Annotation:  Meno účastníka / Name of participant